ТЕМИ

Ефекти от експозицията на озон при хора със сърдечно-съдови заболявания в Мексикали, пр.н.е.

Ефекти от експозицията на озон при хора със сърдечно-съдови заболявания в Мексикали, пр.н.е.


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

От M.C. Густаво Лопес Бадила (1) и д-р Рогелио Балестерос (2)

Изследвания, проведени от различни изследователи, показват, че излагането на O3, при ниски и високи нива и за кратки и дълги периоди, е много вреден замърсител за здравето и може да доведе до смърт.

Тази работа допринася за изследването на екологичното здраве. Според предишни проучвания ние създадохме хипотезата, че поведението на O3 може да обясни генерирането на сърдечно-съдови заболявания (ССЗ). За да се провери тази хипотеза, беше проведено проучване с 80 души (40 здрави и 40 със сърдечни заболявания) (мъже и жени). И двамата са получили медицинска помощ, за да извършат контролни прегледи за няколко дни (сърдечен индекс, налягане и съпротивление на периферните кръвообращения на централната белодробна система и насищане с кислород) и тези клинични данни са анализирани заедно с данните на замърсител (озон). Производството на озон със и без спокойни ветрове, на повърхностното ниво, се дължи на генерирането на слънчева радиация и температура, в допълнение към лошото планиране и прекомерния градски трафик. Разработен е модел за прогнозиране на поведението на озона въз основа на слънчевата радиация и температурата на град Мексикали и по този начин получаване на клинични данни в точните моменти за развитие на корелацията. Анализираната информация (почасова, дневна, седмична, месечна и по сезон (зима и лято) е от 1999 до 2000 г. Информацията за замърсителя е предоставена от четирите станции за мониторинг на околната среда (EMA), разположени на стратегически места в града и Данни за здравето са получени от проби от хора от четири здравни клиники (CS) в близост до EMA, които са били лекувани през периода на изследването.Анализираните заболявания са: артериална хипертония (с по-висок индекс), исхемична болест на сърцето (IHD) и сърдечна аритмия. Локализирани са 80 души (40 души със ССЗ и 40 здрави, близки до пациенти със сърдечни проблеми / 20 за всяка клиника). Регресионните анализи показват стойности на коефициента на определяне над 0,7 и тестовете F са изпълнени за всички зони и взаимоотношения, което показва, че поведението на озона може да обясни поне 70% от генерирането на сърдечно-съдови заболявания.

ВЪВЕДЕНИЕ

Ефектът, произведен от слънчевата радиация върху озона (O3) е много важен за неговото образуване. Замърсяването с озон се причинява главно от автомобили с влияние на слънчевата радиация, както е показано по-долу:

NO2 + светлинна енергия (430nm) = O + NO (1)

O + O2 = O3 (2)

Казва се, че повишаването на нивата на O3, през зимата и лятото, оказва влияние върху дихателната система и като последица върху сърдечно-съдовите заболявания. Изследвания, проведени от различни изследователи, показват, че излагането на O3, при ниски и високи нива и за кратки и дълги периоди, е много вреден замърсител за здравето и може да доведе до смърт. Според Schwartz (Schwartz, 1991) озонът е предиктор за смъртните случаи, главно сърдечно-съдови. В проучване, проведено в Лос Анджелис (Kinney and Ozkaynak, 1991), озонът се посочва като токсичен окислител, който е свързан със смъртни случаи от ССЗ. През 1992 г. Kinney и Ozkaynak (Kinney and Ozkaynak, 1992) решават да извършат отново анализ в Ню Йорк, включително метеорологични променливи (температура и относителна влажност), като стигат до заключението, че O3 обяснява 10% от ежедневните смъртни случаи от сърдечни проблеми. Във Филаделфия Li и Roth (Li и Roth, 1995) посочват, че O3 е вреден замърсител при хора на възраст над 65 години, където O3, PST (Общо суспендирани частици) и SO2 (Сярен диоксид) са наблюдавани; което показва, че озонът е този, който най-много е повлиял на генерирането на ECV. Това показва, че експозицията на O3 влияе на хора със сърдечни проблеми, главно на хора над 65-годишна възраст.

ДАННИ

Използваната информация е от периода 1999 до 2000 г. и ние се опитахме да добием представа какво се случва при корелиране на нивата на озона в различно време през няколко дни през зимата и лятото, така че данните от различните EMA и клиники в близост до тях . Информацията за озона е получена от мониторинга на околната среда, извършен от Агенцията за опазване на околната среда на Съединените щати (EPA), в четирите ЕМА, докато данните за пациентите са събрани чрез консултация с пациенти със ССЗ, в четирите клиники за обществено здраве към ЕМА. За вземането на проби от пациенти със ССЗ е необходимо да се идентифицират хора с проблеми с артериална хипертония, исхемия на сърцето и сърдечни аритмии; и ги наблюдавайте чрез домашни посещения и здравни клиники. Данните от здравния сектор показват, че през последните пет години процентът на пациентите със сърдечни проблеми се е увеличил (ISESALUD, 2001).

МЕТОДОЛОГИЯ

Проучването се състоеше от анализ на ефекта, който озонът оказва върху генерирането на сърдечно-съдови заболявания. Бяха извършени анализи в различните часови периоди от няколко дни през зимния и летния сезон за всяка променлива и бяха направени корелации. Първата стъпка беше да се идентифицират високите и ниските нива на озон на час в някои дни, анализирани от 1999 до 2000 г. и по-късно, за да се открият пациентите със ССЗ и да се открият какви симптоми са страдали през тези съответни периоди на поведение на озон. Локализирани са 80 (40 пациенти със сърдечно-съдови проблеми и 40 здрави хора, които живеят в близост до хора със ССЗ).

РЕЗУЛТАТИ

Фигура 1 показва местоположението на EMA и CS, откъдето са получени данните за изследването. Таблица I посочва стойностите на коефициентите на определяне на анализираните периоди с високи и ниски нива на O3. Забелязва се, че във всички асоциации стойността на коефициента е по-голяма от 0,7. Графика 1 представлява 18 юни 1999 г. за EMA-UABC и CSH, с коефициент на детерминация 0,73. Тази графика представя нивата на концентрация на озон и посещенията на пациенти със ССЗ. Стойностите са ниски от 1:00 до 6:00, след това се увеличават от 9:00 до 12:00, като се наблюдават най-високите нива, както посочва Джордж по отношение на сърдечно-съдовите заболявания (George, 1993). Стойностите от 13:00 до 17:00 часа намаляват и от 17:00 до 19:00 часа индексите са ниски, след това се увеличават, но не са много високи. Графика 2 показва EMA-CBTIS21 и CSPH на 9 декември 2000 г. с коефициент на детерминация 0,71. Стойностите от 1 до 7 сутринта са ниски, след това се увеличават и най-високите са около 12 часа. Стойностите от 13:00 до 16:00 часа намаляват, от 17:00 до 12:00 часа се увеличават, но не достигат най-високата стойност. Таблица II показва анализа на F-теста на EMA ITM и CSGO от 1999 г. Тази таблица показва, че F0 = F (1,19,0.1), което означава, че F-тестът е преминат. Таблица II показва анализа на F-теста на EMA CBBC и CSDN от 2000 г. Тази таблица показва, че F0 = F (1,18,0.1), което означава, че F-тестът е одобрен

Моделът за прогнозиране на озона въз основа на температурата и слънчевата радиация е следният:

Y = 0,008X12 + 0,267X1 + 0,001X2 + 0,0067;
където X1 е температурата, а X @ е слънчевата радиация.

ОБСЪЖДАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Важно е да се има предвид, че излагането на O3, особено на хората със сърдечни заболявания, крие висок риск, който може да доведе до смърт. Това проучване, подобно на други, проведени в различни градове по света, показва, че има поне 70% връзка между този вреден замърсител и сърдечно-съдовите заболявания. Трябва да се изясни, че анализите са в средни часови стойности, тъй като озоновият стандарт е 0,11 ppm на час.

ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Ефектът на слънчевата радиация и автомобилния трафик върху производството на озон, влияе върху O3 да причини последици в човешката популация, главно при хора, които страдат от сърдечни проблеми. Това проучване показва, че с получените коефициенти поне 70% обясняват, че съществува връзка между озона и сърдечно-съдовите заболявания. През летния сезон има високи нива на слънчева радиация и озон, а през зимата стойностите на двете променливи намаляват. Дори когато O3 частиците през лятото се разпръскват по-лесно и по-бързо в атмосферата, има вредно въздействие върху здравето, както през зимата, че нивата намаляват, но парниковият ефект задържа озоновите частици близо до земната повърхност, имайки същия ефект върху ССЗ.

ПРЕПРАТКИ
Schwartz J. Замърсяване на въздуха с частици и дневна смъртност в Детройт. Environment Res; 56: 204-213, 1991
Kinney, P.L. и H. Ozkaynak. Асоциации на дневната смъртност и замърсяването на въздуха в окръг Лос Анджелис. Environment Res. 54: 99-120. 1991 г.
Kinney, P. L. и H. Асоциации между озона и дневната смъртност в Лос Анджелис и Ню Йорк. Am Rev Респираторни болести, 145: A95. 1992 г.
Ли и Рот. Ежедневен анализ на смъртността чрез използване на различни модели на регресия в окръг Филаделфия, 1973-1990. Инхалационна токсикология 7, 45-58. деветнадесет и деветдесет и пет

ISESALUD, Доклад за патологиите на щата Долна Калифорния - 2001; 2001 г.

Фигура 1. Местоположение на EMA и CS в Мексикали

Таблица 1. Коефициенти на корелация на O3 и CVD в Мексикали (1999 и 2000)

Таблица II. Тест F на данни от: EMA (ITM) / CS-GO (1999)

Таблица III. Данни от тест F от: EMA (CBBC) / CS-DN (2000)

Графика 1. Реализация на O3 (високи нива) и ССЗ в Мексикали (18 юни 1999 г.). UABC-CSH

Графика 1. Реализация на O3 (високи нива) и ССЗ в Мексикали (22 ноември 2000 г.). CBTIS21-CSPH

(1) Изследовател в Института по инженерство, UAA, BC, Мексикали, BC e-mail: [email protected]
(2) Кардиолог от ISESALUD, Mexicali, B.C.


Видео: Продает паль. Купил поддельную футбольную форму Nike (Може 2022).